Norsk villreinsenter 2019

Sist oppdatert 11.09.2019

Fampenområdet og Friisvegen

Fampen er et delområde i Rondane Sør som har mye hyttebebyggelse og løype- og skitraséer i sørøst. GPS-dataene som er samlet inn fra dette området bekrefter villreinens bruk av de østligste områdene i Fampen. Radiomerka dyr har brukt disse områdene gjennom hele året, men det er særlig gjennom våren og i løpet av barmarkssesongen at disse arealene og områder i skogen har vært brukt. Årlig har det hver vår har trukket 200–600 rein ut i dette området de siste åra. Hovedtyngden av disse er gevirbærende simler som skal til Fampen for kalving. Fampen området har også betydelige vinterbeiteressurser, og at det nå blir mer brukt av reinen igjen viser noen av den dynamiske bruken reinen har av arealene i Rondane. Et større fangstgropsystem ved Imsdalsvola indikerer at det har vært et betydelig trekk fra hovedområdet i Rondane Sør og ut i Fampen i historisk tid.

 

Villreinutvalget i Rondane sør har fulgt utviklingen i Fampen området gjennom mange år og har blant annet registret trekkaktivitet inn til dette området. Trekkregistreringene som er gjort i felt sammenfaller godt med data fra de GPS- merka dyra og viser at dyrene trekker inn i Fampenområdet både fra nord og fra vest, men også at hovedtyngden av registreringene er gjort i områdene ved Rundhøa. Det er slik sett godt sammenfall mellom innsamla GPS-data, lokalkunnskap om dette området og data innsamla gjennom trekkregistreringer på våren, noe som viser betydningen av hele Fampen området fra Friisveien–Atndalen i nord og helt ned til Rv 3 mellom Atna og Imsroa øst. Videre Imsdalen nordover på vestsiden av Fampen.

 

GPS dataene viser også at reinsdyra har en betydelig mer konsentrert bruk av områdene nord for Friisvegen, mens områder utover i Ringebufjellet på sørsiden av vegen ser ut til å være langt mindre brukt gjennom sommeren. Det er gjort flere tiltak langs Friisvegen for å redusere virkningen av ferdsel sommerstid, blant annet med å anlegge parkeringsplasser strategisk for å styre ferdsel. Reinsdyra krysser stort sett Friisvegen i områder hvor det også er kjente fangstanlegg. Dette med unntak av de østligste områdene og fangstanlegget ved Kletten/Hirkjølen hvor det så langt bare er gjort en slik registrering i løpet av barmarkssesongen. De viktigste utfordringene her er knyttet til ferdsel og effekter av veger.

 

Fokusområdet ved Fampen og Friisvegen må ses i sammenheng med skogområdene lenger sør. Her er reinens trekk sørover forsøkt overvåket ved å registrere flokker som har trukket sørover fra områdene ved Friisvegen og Samdalen. Årlig har en registrert flokker som har vært på trekk sørover til kalvings- og skogsområdene i den sørligste delen av Rondane. Feltregistreringene har vist at det i løpet av prosjektperioden trolig har vært snakk om ca. 300 dyr som har brukt dette området. En må ta høyde for at dette anslaget er usikkert og at de årlige registreringene har variert mellom 2–300 og 500 dyr.

 

Forvaltningsmessige utfordringer i dette området er i første rekke ferdsel, hyttebygging og forstyrrelser i tilknytning til veger.