Norsk villreinsenter 2019

Sist oppdatert 11.09.2019

Grimsdalsvegen

og Grimsdalen

Grimsdalen er et satsingsområde når det gjelder reiseliv og det legges til rette for økt ferdsel og bruk av området gjennom ulike tiltak. Ferdsel og bruk av Grimsdalen foregår i all hovedsak sommerstid. Grimsdalsvegen er vinterstengt, men i forbindelse med drift av overnattingsbedriftene Grimsdalshytta og Haverdalshytta er det en del motorisert ferdsel også vinterstid, i tillegg til noe transport til hytter og setre i området.

 

Områdene nord for Grimsdalsvegen i Dovre nasjonalpark er viktige både som beite- og kalvingsområde og det er av stor funksjonell betydning at villreinen fortsatt kan trekke over Grimsdalsvegen og at de fritt kan utnytte de lavereliggende delene av dalen som kalvingsland og vårbeiter. Fangstgroprekker og massefangstanlegg (Einsethø) viser at det har vært omfattende trekkaktivitet her gjennom tidene.

Situasjonen for Grimsdalen er at det meste av turisttrafikken foregår med utgangspunkt i området ved Grimsdalshytta; her er det rasteplass, camping og T-merka stier i tre retninger. Det er også en del stopp og kortere turer fra bilen langs vegene i Grimsdalen. Reinens krysninger av Grimsdalsvegen foregår i områder der det i hovedsak er biltrafikk men mindre ferdsel på stier. Turisttrafikken er desidert størst med utgangspunkt i Grimsdalshytta hvor også kryssingsfrekvensen for rein vært lavest. Ferdselen i dette området er også stor vinterstid.