Norsk villreinsenter 2019

Sist oppdatert 11.09.2019

Fv 27 og Gråhøgdbu

Fv 27 har i lang tid vært betraktet som en av de viktigste barrierene for villreintrekket i Rondane. En større fangstgroprekke ved Snødøla indikerer et større trekk på nordflanken av Fv 27-aksen i tidligere tider.

 

Det er innført stopp og parkeringsforbud langs Fv 27 i en 14 km lang strekning fra Spidsbergseter til Gunstadsætra. Enkelte dager er det veldig mye utfart i området, og det er en rekke ulike brukergrupper som er å se: skiløpere, organiserte turer, hundespann, kitere, toppturer osv. Sammen dekker disse brukergruppene store arealer, og det er et ganske komplisert ferdselsmønster. Spesielt kitere bruker de store slettene innover mot Gråhøgdbu og sørover helt mot Hirisjøen. Vi har sett en tendens til økende kiteaktivitet i prosjektperioden 2009–2014. Også enkelte hundespann bruker lange strekninger.

 

Videre østover fra Gråhøgdbu har vi tilsammen observert en del skiløpere og spor etter skiløpere, men volumet inn her er langt mindre enn fra Troll-løypa til Gråhøgdbu. Det er ingen stikka traseer og er det gode føreforhold går folk fritt i terrenget. En del går topptur på Muen, men toppen er trolig for bratt og for langt for mange på dagstur.

 

Reinens krysning av Fv 27 synes å være påvirket av en rekke faktorer. Først gjennom bestandsstørrelsen og oppbyggingen av villreinstammen i sør, dernest reinens naturlige beitesøk mot høst og vinterbeiter i dette området og på nordsiden av Fv 27. I tillegg kommer ferdsel i områdene som klart ser ut til å ha redusert verdien av de vestlige områdene hvor vi kun har registrert at ett av de radiomerkede reinsdyra har passert vegen. Trafikkmengden på vegen ser også ut til å ha betydning. Trekkmulighetene som reinen har i dette området ser dermed ut til å være begrenset til områdene nord og øst for Muen. Vi understreker at dette er i en situasjon hvor det har vært praktisert et stopp og parkeringsforbud.

 

For framtida vil det være viktig å skjerme de eksisterende trekkmulighetene i dette området gjennom å videreføre stopp og parkeringsforbudet og om mulig innlede et samarbeid med Statens vegvesen for å redusere de høyeste brøytekantene i området i spesielt snørike vintre.

 

Aktuelle tiltak i dette området er flytting av Gråhøgdbu og omlegging av enkelte løyper.